Evoluutioteoria perustuu olettamuksiin

Maailmankaikkeuden syntyä koskeva alkuräjähdys on nykyisen evoluutio-opetuksen pohjana. Alkuräjähdys ja sen kautta alkanut evoluutio ovat molemmat fiktiota eivätkä faktoja. Evoluutioteoria on vanha filosofinen uskomus, Anaximander Miletolaisen (610 – 547 eKr) mukaan elämä alkoi vedessä, josta kalat kiipesivät kuivalle maalle ja kehittyivät eläimiksi sekä vähitellen myös ihmisiksi.
Darwin ei ollut ensimmäinen, joka edusti tällaista pseudotiedettä eli näennäistiedettä, joka ei täytä tieteelle asetettuja kriteereitä. Tällaisella kehityksellä ei ole myöskään yhteyttä Jumalan luomistekojen kanssa ja se on ristiriidassa Raamatun ilmoituksen kanssa. Evoluutio-opetus vie ihmisiltä pohjan uskoa Jumalaan kaiken Luojana. Evoluutio-opin perustana on yleensä näkemys, että Jumalaa ei ole olemassa.

Darwinistisen näkemyksen mukaan elämä on syntynyt ilman Jumalaa monien satunnaisten prosessien kautta yksinkertaisista elämänmuodoista monimutkaisemmiksi miljoonien vuosien kuluessa. Ei ole olemassa sellaisia argumentteja, joiden perusteella evoluutioteoria voitaisiin todistaa oikeaksi.

Vaikka maailman syntyhistoriaa ei voida todistaa tieteellisesti oikeaksi, tästä huolimatta siitäkin on tehty oletuksien pohjalta oppi, jota pidetään tieteellisenä ja ainoana oikeana maailman syntymisen selityksenä. Sama koskee myös evoluutiota. Sattumia ja olettamuksia ei pitäisi sovittaa tieteeseen, mutta kehitysoppi onkin oma uskontonsa ja täydellinen vastakohta Raamatun ilmoitukselle.

Tieteenä pitäisi pitää vain sellaisten järjestelmällisten ja yhtenäisten varmojen tietojen kokonaisuutta, jotka perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja jotka voidaan perustella ja todistaa suunnitelmallisten tutkimusten perusteella oikeaksi. Suhtaudun evoluutio-oppiin tämän vuoksi kriittisesti, enkä pidä sitä todellisena tieteenä, koska se perustuu olettamuksiin eikä sellaisiin tutkimustuloksiin, joita voitaisiin pitää luotettavina. Esimerkiksi radiohiili- ja muut saman kaltaiset tutkimukset, jotka ajanmäärityksien osalta ovat hyvin ristiriitaisia, ovat epävarmoja ja epäluotettavia.

Evoluutio-oppia voidaan pitää edellä olevan perusteella perustellusti täysin epätieteellisenä tieteenä. Evoluutioteoriaa yritetään sen epätieteellisyydestä huolimatta soveltaa kaikkiin mahdollisiin yhteyksiin. Evoluutioteoria sisältää olettamuksien lisäksi paljon myös epäluotettavia teorioita, joita ei voida todistaa oikeiksi, ja jopa väärennettyjäkin tutkimustuloksia. On todennäköistä, että se tieto, mitä nyt pidetään tieteellisesti oikeana, on tulevaisuudessa täyttä huuhaata.

Evoluutioteoria sisältää myös ns. puuttuvia renkaita. Fossiilitutkimuksien tuloksien mukaan mitään kehitystä ei ole tapahtunut. Evoluutio-opin mukaan mutaatioiden avulla olisi syntynyt uusia eläin- ja kasvilajeja. Tätä väitettä ei voida todistaa paikkansa pitäväksi, vaan se on täysin harhaanjohtavaa olettamusta. Mutaatiot ovat yleensä vahingollisia eivätkä paranna mitään. Letaaligeenien aiheuttamat mutaatiot ovat kromosomeissa tapahtuvia häiriöitä ja ne ilmenevät negatiivisina ominaisuuksina. Usein ne ovat letaaleja, jolloin kehittymässä oleva eliö kuolee jo kehityksen alkuvaiheessa.

Joissakin tapauksissa mutageenit (säteily ja eräät kemialliset aineet) saavat aikaan sen, että kromosomien DNA:sta saadaan esiin siellä jo ennestään olemassa olevia ominaisuuksia, kuten kromosomien moninkertaistumista (polyploidia). Tätä on käytetty hyväksi kasvinjalostuksessa ja saatu esiin uusia lajikeominaisuuksia, muun muassa säteilyttämällä. Kysymyksessä eivät ole kuitenkaan mitkään uudet ominaisuudet, sillä ne ovat olleet luomisesta lähtien niissä jo ennestään olemassa. Uusia lajeja ei niiden perusteella ole todistettavasti koskaan syntynyt.

Eläinjalostuksessa erilaiset geeniperimässä olleet rotuominaisuudet ovat tulleet esiin eri tavoin, esimerkkinä erilaiset koirarodut. Eläinjalostuksessa erilaisia ominaisuuksia on saatu esiin myös risteyttämällä eri rotuja keskenään, esimerkiksi sukusiitosta käyttäen. Eläimillä ja kasveilla on olemassa paljon sellaisia perinnöllisiä ominaisuuksia, joita ei vielä tiedetä ja tunneta. Sama koskee myös ihmisten perimää.

Evoluutio-oppi ei pysty selittämään koskaan eliöiden fysiologista toimintaa ohjaavaa geneettistä koodia ja sitä, miten se on muodostunut. Tämä on kaiken elollisen toiminnan jatkuvuuden ja lajien lisääntymisen kannalta asia, jota tiede ei pysty koskaan selittämään. Kaiken elollisen geneettiseen perimään on kirjoitettu sen elintoiminnat lisääntymistä ja käyttäytymistä myöten. Tämä kaikki on vaatinut tarkan järjellisen suunnittelun. Kaikki nämä ovat jatkuvasti meidän nähtävissämme ympärillämme olevassa luonnossa, kuten Room. 1:20 on sanottu: ”Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä.”

Ihminen ei tyhmyydessään vain ymmärrä, että hänen käsityskykynsä ja aistiensa ulottumattomissa on olemassa näkymätön maailma. Emme ole ainoita olentoja suuressa maailmankaikkeudessa. Meidän käsityskykymme yläpuolella on meitä älykkäämpi ja suurempi persoona – kaikkivaltias Luoja ja Jumala. Ihmisen ymmärrys on rajoitettu: hän ei voi ymmärtää ja käsittää Jumalaa eikä Hänen olemassa oloaan ja luomistöitään. Emme voi myöskään aistiemme ja järkemme avulla tulla tuntemaan Jumalaa.

Aistiemme vajavaisuuksien osalta olemme verrattavissa maassa ryömivään kastematoon. Vaikka se on elävä olento, se ei voi aistia, että meitä ihmisiäkin on olemassa, koska se on sokea ja kuuro. Vaikka kastemadot eivät tiedä meistä mitään, olemme silti olemassa. Jumalalle on kaikki mahdollista ja Hän on niin paljon meidän ymmärryksemme yläpuolella, ettemme voi Häntä käsittää. Hän ei ole tarvinnut evoluutiota eikä miljoonia vuosia aikaa luomiseen. Hän on voinut luoda, kuten Raamattu ilmoittaa, kaiken kuudessa päivässä. Luomiskertomuksen mukaan luomistapahtuma on ollut kaksivaiheinen. Jumala loi ensin taivaan ja maan. Raamatussa ei ilmoiteta, milloin se tapahtui. Tämän jälkeen Hän loi luomakunnan.

Evoluutio-oppi on monilla ihmisillä vain tekosyy työntää Luoja pois elämästään ja välttää vastuu teoistaan Hänelle. Uskoon tullessaan ihminen saa uuden ulottuvuuden myös Jumalan olemassa olemiseen ja Hänen luomistyönsä ymmärtämiseen. Jumalan Hengen kautta hän saa myös yhteyden näkymättömään maailmaan. Monet korkeasti koulutetut henkilöt ja biologian alan tiedemiehet, jotka ovat olleet ateisteja ja evoluution kannattajia, ovat uskoon tultuaan hylänneet evoluutio-opin elämän synnyn alun selittäjänä ja omaksuneet Raamatun ilmoituksen maailmankaikkeuden synnystä.

Yhteys Jumalaan ja Pyhän Hengen täyteys ja osallisuus yliluonnollisista armolahjoista antavat mahdollisuudet ymmärtää asioita uudella tavalla. Sen sijaan ne uskovat, jotka eivät ole päässeet juurtumaan Kristukseen tai joiden usko on maailman mieleisyyden ja synnin vuoksi kylmentynyt, voivat omaksua evoluutio-opin selitykset elämän synnystä.

Luonnontieteellistä maailmankuvaa ja Raamatun ilmoitusta ei voida yhdistää. Tämä onnistuu yhtä hyvin kuin tulen ja veden yhdistäminen. Ei ole olemassa luotettavia perusteita sille, että Jumala olisi luonut maailmankaikkeuden evoluutio-opin mukaisella tavalla. Evoluutioteoria on kaikkine aukkoineen ja olettamuksineen kuin oma uskontonsa. Ihminen tietää varsin vähän maailmankaikkeudesta ja sen syntymisestä. Sitä on paljon tutkittu, mutta se on ja pysyy suurena mysteerinä. Tieteen nimissä tehdyt päätelmät maailmankaikkeuden synnystä ovat edelleen kuvitelmien, olettamuksien ja arvailujen varassa, jotka muuttuvat jatkuvasti. Mitään niin sanottua absoluuttista totuutta siitä ei vielä ole eikä ole näköpiirissäkään.

Evoluutio tieteellistä harhaa

Evoluutioteoria on maailmankatsomus, joka on lähtenyt ateistiselta pohjalta ja selittää maailmankaikkeuden synnyn ilman Luojaa ja Jumalaa. Evoluutiota opetetaan tieteenä, vaikka se perustuu olettamuksiin ja sotii kaikkia luonnonlakeja vastaan. Lisäksi siinä on paljon aukkoja, ns. puuttuvia renkaita. Evoluutio-oppi on ajatusrakennelma, joka vaatii paljon enemmän uskoa kuin usko siihen, että "alussa Jumala loi taivaan ja maan”. Kehitysoppi evoluutioteorioineen on massiivisin valhe, mitä on koskaan keksitty. Evoluution pohjana on ns. alkuräjähdys (Big Bang). Räjähdys aiheuttaa aina kaaoksen ja epäjärjestyksen, se ei rakenna eikä luo uutta. Mikä olisi voinut aiheuttaa räjähdyksen, kun mitään ei ollut vielä olemassa? Tyhjä ei voi räjähtää tyhjän kanssa.

Teoria siitä, että maailmankaikkeus olisi syntynyt kosmisesta kaasupilvestä viisi miljardia vuotta sitten, on mielikuvituksen tuotetta. Kaasujen olemassaolo viittaa siihen, että on ollut olemassa ainetta, massaa, joka voi olla kaasuna, nesteenä tai kiinteässä muodossa. Tiede ei selitä sitä, mistä nämä aineet olivat peräisin. Joskus on ollut nollapiste, jolloin mitään ei ollut olemassa, ei ollut kaasu- tai pölypilviä, vetyä tai heliumia, ei sähkömagneettisuutta eikä kosmista säteilyä, mikä olisi voinut tiivistyä ja josta olisi voinut syntyä aurinko ja muut planeetat.

Miten on ollut mahdollista, että aurinko ja maa olisivat asettuneet sattumalta sopivalle etäisyydellä toisistaan, jotta täällä voisi olla elämää? Mitään ei voi syntyä itsestään. On tarvittu Luoja, jonka olemus on ihmisjärjelle käsittämätön.

Raamatun mukaan voima eli energia oli se mistä tuli aine, massa. "Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta" (2. Piet. 3:5). Tämä yhtälö on tullut todeksi, kun onnistuttiin halkaisemaan atomin ydin, jolloin aine muuttui energiaksi.

Mikä valtava energiamäärä onkaan kätkeytynyt koko maailmankaikkeuden massaan! Silloin kun tiede ei tiennyt alkuaineista vielä mitään, niistä on mainittu jo Raamatussa. Raamattu on ollut edellä tiedettä. 2. Piet. 3:10 sanoo: ”Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.” Alussa oli Jumalan voima, josta tuli aine, ja kun aine hajoaa atomiräjähdyksessä, se muuttuu jälleen voimaksi.

Emme voi aistia Jumalan olemassaoloa, ja järkikin on monilla pimentynyt käsittämään Jumalan valtasuuruutta ja hänen voimaansa. Room. 1:21-23 toteaa: "...ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet." Ihmisen ymmärrys on rajoitettu, hän ei voi ymmärtää ja käsittää Jumalaa ja hänen tekojaan. Kaikella on aina tekijänsä, myös alkunsa ja loppunsa.

Kehitys etenee maailmankaikkeudessa kehitysopin vastaisesti. Termodynamiikan toisen pääsäännön entropianperiaate viittaa siihen, että energia vähenee ja kaikki järjestys kulkee kohti rappiota. Mikroevoluutiokin on ajatusharhaa ja kuuluu samaan kategoriaan makroevoluution kanssa siksi, ettei tunneta vielä riittävästi kaikkia kromosomien DNA:han kätkeytyviä mahdollisuuksia. Eläimillä ja kasveilla on paljon sellaisia perinnöllisiä ominaisuuksia, joita ei vielä tiedetä. Sama koskee myös meidän ihmisten perimää. Kromosomiemme kaksinkertainen tietonauha sisältää DNA-tietonauhaa niin paljon, että jos se vedettäisiin suoraksi, se ulottuisi maasta aurinkoon ja takaisin 40 kertaa.

Mitään tällaista informaatiota ei ole voinut syntyä itsestään tai sattumalta. Se on vaatinut tarkan suunnittelun ja ihmisjärkeä suuremman älyn olemassaolon. "Hullu sanoo sydämessänsä: ´Ei ole Jumalaa´" (Ps. 14:1).

Leo Koukku

Lähdekirjallisuutta:

  • Unohdettu genesis, Pekka Reinikainen
  • Raamattu, v. 1938 käännös
  • Internet-sivut, Leo Koukku, ”Luomistapahtumia heprean kielessä ja Raamatun eri käännöksissä”.